چشمانت را ورق بزن...

شاید در گوشه ای از آن مرا به یادگار کشیده باشی...